Advertisement

Recent posts

View all
महाराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ नाशिक येथे आयटीआय पास उमेदवार करीता 436 पदासाठी भरती
NSTI दादर मुंबई येथे मुलींकरिता भारत सरकार   कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय मार्फत मोफत प्रशिक्षण
 महावितरण नागपूर  ग्रामीण येथे आयटीआय पास उमेदवारांसाठी 203 पदाकरीता  भरती